Early-Morning: Therapieansätze bei urogynäkologischen Erkrankungen

Dr. Sebastian Kolben
12.02.2020 (07:30 - 08:15)
Basiskurs Gynäkologie

Late-Night: Therapieansätze bei urogynäkologischen Erkrankungen

Dr. Sebastian Kolben
12.02.2020 (20:00 - 20:45)
Basiskurs Gynäkologie